Інформація про суб’єкта надання адміністративної послуги

1

Місцезнаходження суб’єкта надання адміністративної послуги

Житомирський обласний центр зайнятості,

10001, м. Житомир, вул. Київська, б. 83

2

Інформація щодо режиму роботи суб’єкта надання адміністративної послуги

Понеділок – четвер, 09.00 – 18.00 
п’ятниця, 09.00 – 16.45

3

Телефон/факс (довідки), адреса електронної пошти та веб-сторінки суб’єкта надання адміністративної послуги

Телефон – (0412) 36-05-23;

факс (0412) 36-05-23
E-mail: 600ppsz@ocz.ic.zt.ua,

http://www.zhy.dcz.gov.ua

Нормативні акти, якими регламентується надання адміністративної послуги

4

Закони України

Закон України «Про зайнятість населення» (далі —

Закон)

5

Акти Кабінету Міністрів України

Постанова КМУ від 15.11.17 р. № 858 «Про затвердження

 форм заяв для отримання роботодавцем дозволу на

 застосування праці іноземців та осіб без громадянства,

 продовження строку дії дозволу на застосування праці

іноземців та осіб без громадянства, внесення змін

до дозволу на застосування праці іноземців та осіб без

 громадянства» (далі – Постанова КМУ) 

Умови отримання адміністративної послуги

6

Підстава для одержання адміністративної послуги

1. Роботодавець зобов’язаний звернутися до

територіального органу центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері зайнятості населення та трудової міграції, про

внесення змін до дозволу у разі виникнення однієї з

таких обставин:

1) зміна найменування юридичної особи - роботодавця,

 реорганізація або виділ юридичної особи –

роботодавця, зміна імені та/або прізвища, та/або по

батькові фізичної особи - підприємця, який є

роботодавцем;

2) оформлення нового паспортного документа іноземця

або особи без громадянства, у тому числі у разі зміни

імені та/або прізвища, та/або по батькові іноземця або

особи без громадянства;3) зміна назви посади

іноземця або особи без громадянства, переведення на

іншу посаду в одного роботодавця у межах строку, на

який видано дозвіл.

Для внесення змін до дозволу роботодавець подає

заяву за формою, визначеною Кабінетом Міністрів

України.

7

Вичерпний перелік документів, необхідних для отримання адміністративної послуги, а також вимоги до них

2. Роботодавець разом із заявою про внесення змін до

дозволу подає:

1) у разі зміни імені та/або прізвища, та/або по

батькові фізичної особи - підприємця, який є роботодавцем, - копію паспорта фізичної особи –

підприємця, який є роботодавцем;

2) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом

2 частини першої цієї статті, - копії сторінок

паспортного документа іноземця або особи без

громадянства з особистими даними разом з перекладом на українську мову, засвідченим в установленому порядку;

3) у разі виникнення обставин, передбачених пунктом

3 частини першої цієї статті, - проект трудового

договору (контракту) в новій редакції або проект

додаткової угоди про внесення змін до трудового

договору (контракту).

Підтвердження зміни найменування юридичної особи –

роботодавця, реорганізації або виділу юридичної особи

- роботодавця територіальний орган центрального

органу виконавчої влади, що реалізує державну

 політику у сфері зайнятості населення та трудової

міграції,

отримує самостійно з Єдиного реєстру юридичних осіб,

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

3. Роботодавець зобов’язаний звернутися до

 територіального органу центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері зайнятості населення та трудової міграції, із

заявою про внесення змін до дозволу не пізніш як за

30 днів після виникнення обставин, передбачених

частиною першою цієї статті.

Роботодавець, який не звернувся до територіального

органу центрального органу виконавчої влади, що

реалізує державну політику у сфері зайнятості

населення та трудової міграції, із заявою про внесення

змін до дозволу в установлений цією частиною строк,

несе відповідальність відповідно до закону.

 

8

Порядок та

спосіб подання документів,

необхідних для

отримання

адміністративної

послуги

Подає особисто або через уповноважений ним орган чи

особу.

Територіальний орган центрального органу виконавчої

влади, що реалізує державну політику у сфері

зайнятості населення та трудової міграції, надає

роботодавцю опис прийнятих документів одразу після

прийняття від нього заяви про внесення змін до

дозволу (далі - заява) та документів, що подаються

разом з відповідною заявою.

9

Платність

(безоплатність)

надання

адміністративної

послуги

Безоплатна.

10

Строк надання

адміністративної

 послуги

Загальний строк розгляду заяв.

Стаття 427.

2. Територіальний орган центрального органу виконавчої

влади, що реалізує державну політику у сфері зайнятості

населення та трудової міграції, протягом наступного

робочого дня після прийняття заяви здійснює перевірку

 заяви та доданих до неї документів на наявність підстав

для зупинення розгляду заяви.

3. У разі відсутності підстав, передбачених частиною

третьою статті 428 цього Закону, територіальний орган

 центрального органу виконавчої влади, що реалізує

державну політику у сфері зайнятості населення та

трудової міграції, приймає рішення про внесення змін

до дозволу у строки, встановлені статтею 426 цього Закону, та протягом двох робочих днів надсилає

роботодавцю копію цього рішення поштою з

повідомленням про вручення та електронною поштою,

а також розміщує на офіційному веб-

сайті територіального органу державної служби

зайнятості інформацію про прийняте рішення.

 

Зупинення розгляду заяви про внесення змін до

дозволу

1. У разі встановлення наявності підстав для зупинення

розгляду заяви територіальний орган центрального

органу виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері зайнятості населення та трудової

міграції, не пізніше наступного робочого дня приймає

рішення про зупинення розгляду заяви, в якому

зазначаються підстави для його прийняття. Копія

рішення про зупинення розгляду заяви надсилається

роботодавцеві поштою з повідомленням про вручення

та електронною поштою не пізніше наступного

робочого дня після прийняття рішення.

Роботодавець має подати документи для усунення

підстав для зупинення розгляду заяви у строки,

зазначені в частині другій цієї статті.

2. Розгляд заяви зупиняється для усунення підстав,

викладених у відповідному рішенні, на строк, що

становить сім робочих днів з дати прийняття рішення

про зупинення розгляду заяви про видачу і три робочі

дні - заяви про продовження дії дозволу або про

внесення змін до нього.

3. Підставами для зупинення розгляду заяви є:

1) подання документів від імені роботодавця особою,

 яка не має на це повноважень;

2) подання разом із заявою документів або відомостей,

визначених цим Законом, не в повному обсязі;

3) невідповідність заяви та/або документів, поданих

разом із заявою, вимогам, установленим цим Законом,

складення заяви не за встановленою формою;

4) наявність недостовірних даних у заяві або

документах, поданих разом із заявою;

5) невідповідність умов трудового договору

(контракту), укладеного з іноземцем або особою без

громадянства, або умов додаткової угоди про внесення

змін до трудового договору (контракту) законодавству

України про працю.

Зупинення розгляду заяви з підстав, не передбачених

цією статтею, не допускається.

Технічні помилки, допущені в заяві або доданих до неї

документах, не є підставою для зупинення розгляду

заяви. Технічними помилками в цілях застосування цієї

статті вважаються орфографічні, синтаксичні,

граматичні помилки, друкарські та інші очевидні

помилки, що не спотворюють змісту заяви, документа.

4. Після подання протягом строку, встановленого

 частиною другою цієї статті, документів про усунення

підстав для зупинення розгляду заяви розгляд заяви

поновлюється.

У разі якщо роботодавцем не усунуті всі зауваження

 територіального органу центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері зайнятості населення та трудової міграції, через

які зупинено розгляд заяви, роботодавець разом із

документами на заміну подає також мотивувальний

лист щодо причин відхилення решти зауважень

територіального органу центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері зайнятості населення та трудової міграції.

5. З дня подання документів на заміну та

мотивувального листа щодо причин відхилення решти

зауважень територіального органу центрального

органу виконавчої влади, що реалізує державну

політику у сфері зайнятості населення та трудової

міграції (за потреби), строк розгляду заяви,

встановлений статтею 42-6 цього Закону,

продовжується з урахуванням часу, що минув до його

зупинення.

11

Перелік підстав

для відмови у

наданні

адміністративної

послуги

Відмова у внесенні змін до дозволу

1. Підставами для відмови у внесенні змін до дозволу

є:неусунення підстав для зупинення розгляду заяви

протягом встановленого строку або визнання

територіальним органом центрального органу

виконавчої влади, що реалізує державну політику у

сфері зайнятості населення та трудової міграції,

мотивувального листа, поданого роботодавцем,

необґрунтованим;

відсутність у Єдиному державному реєстрі юридичних

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських

формувань відомостей про роботодавця або наявність

відомостей про державну реєстрацію припинення

юридичної особи в результаті її ліквідації, або наявність

відомостей про державну реєстрацію припинення

підприємницької діяльності фізичної особи –

підприємця, який є роботодавцем.

Рішення про відмову у внесенні змін до дозволу

повинно містити перелік та опис підстав

(обґрунтування) для відмови.

Відмова у внесенні змін до дозволу з підстав, не

 передбачених цією статтею, не допускається.

У разі відмови у внесенні змін до дозволу подані

документи повертаються (видаються особисто,

надсилаються поштовим відправленням) роботодавцю

не пізніше наступного робочого дня з дня надходження

 від роботодавця заяви про їх повернення.

Після усунення підстав для відмови у внесенні змін до

 дозволу роботодавець може повторно подати

 документи.

12

Результат надання

адміністративної

послуги

Внесення змін до дозволу на застосування праці

іноземців та осіб без громадянства.

Відмова у внесенні змін до дозволу на застосування

 праці іноземців та осіб без громадянства.

13

Способи

отримання

відповіді

(результату)

Рішення щодо внесення або відмови у внесенні змін до

дозволу на застосування праці іноземців та осіб без

громадянства оформлюється наказом територіального

органу та протягом двох робочих днів надсилає

роботодавцю копію цього рішення поштою з

повідомленням про вручення та електронною поштою,

а також розміщує на офіційному  веб-сайті

 територіального органу державної служби зайнятості

інформацію про прийняте рішення.

14

Примітка

На офіційній веб-сторінці Житомирського обласного центру зайнятості http:// www.zhy.dcz.gov.ua у розділі «Працевлаштування іноземців та осіб без громадянства в Україні» розміщені нормативно-правові акти, які регламентують надання адміністративної послуги щодо видачі, продовження дії та скасування дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства, про внесення змін до такого дозволу.